Finlayson Park School

Me’a Mai Ki Siamo’ui 2

Mālō e lelei pea fakafeta’i pe ki he Tamai Hevani ´ koe ‘uhi ´ ko e tauhi kuo ´ ne fai mai ki he’etau mo’ui´.
 Ko hoku hingoa ko ‘Asilika Vea pea ‘oku ou fiefia ke talitali kimoutolu ki Siamo’ui 2 ‘i he ta’u 2016. Ko e faiako au ‘o e kalasi 3 mo e 4 ‘o  Siamo’ui´. ‘Oku toko 22 fakakatoa ‘a e kalasi´, ‘a ia ‘oku ‘i ai ‘a e Tonga ‘ata’atā ‘e 19, Tonga/Samoa ‘e 1, Tonga/Maori ‘e 1 mo e Maori ‘ata’atā ‘e 1.
‘Oku mo’ui lelei mo fiefia kotoa pe ‘a e kalasi SM2. ‘Oku mau ngaue’aki  foki ‘a e komipiuta´ mo e ngaahi me’a ngaue fakatekinolosia´ ke tokoni ki he’emau
 ako´.
‘Oku lele lelei pe foki ‘emau ako´ ‘o kau ai ‘a e laukonga, tohi mo e fika. ‘Oku toe ‘i ai foki mo e ngaahi polokalama makehe ‘oku mau kau ki ai ‘o hange ko e musika, sipoti mo e ‘kiwi can’ ‘a ia ‘oku mau fu’u fiefia ‘aupito ‘i he’emau kau ki ai tu’o taha ‘i he uike.
‘Oku mau fakaafe’i foki kimoutolu si’i ngaahi matu’a
 ke mou me’a mai ‘i ha taimi pe ‘oku ke ‘ata’atā ai ketau fengāue ‘aki ‘i hono langa hake ‘a e ako ‘o ‘etau fānau´.
Welcome to SM2. My name is Asilika Vea and I am the teacher of year 3 and year 4 of the Tongan Bilingual Unit Siamo’ui at Finlayson Park School 2016. SM2 is consists of 22 students. There are 19 full Tongan, 1 half Samoan, 1 half Maori, and 1 full Maori.

 

Ma’u ako: ‘Oku fie ma’u ‘aupito ke ma’u ako ‘a ho’o tama ‘i he ‘aho kotoa pē. Ka li’aki leva ho’o tama kuopau leva ke ke telefoni mai ki he ‘ofisi pē te ke fai mai ha tohi ki he faiako՛ ke ne ‘ilo ‘a e ‘uhinga ‘oku nofo ai ho’o tama՛.
·         Kamata ‘a e ako:- 8:40 – 2:50
·         Pulelulu pe ‘e toki kamata ‘i he 9:15
Attendance: Letter to the office if your child is absent
.