Finlayson Park School

Malo e lelei. Ko hoku hingoaˊ ko  Tepola Fangaloka Vunga. Oku ou faiako i he kalasi 0 ki he 2. ‘Oku ou talitali lelei kimoutolu ki SM1 ‘i he fa’ahita’u ako ‘o e ta’u՛ni. Oku ou fiefia ke u hoko ko e faiako ‘a ho’o ki’i tamasi’iˊpe ko ho’o ki’i ta’ahineˊ.

Ko e fanau ako fakakatoa ‘i he SM1 ‘oku toko 23. ‘Oku ‘i ai ha fānau tangata ‘e toko 15 pea mo e fānau fefine ‘e toko 8. Ko e kalasiˊ oku i ai e fānau konga Ha’amoa- Tonga, Palangi –Tonga mo e Tonga kakato pe.

‘Oku mau ako e lea ‘e ua ‘i loki ako (bilingual language) ‘a ia ko e lea Faka-Tonga mo e lea faka-Pilitania. ‘Oku ‘i ai ha faka’amu ke mou tokoni mai kau tauhi fānauˊ, ki hono paotoloaki mo fakatolonga ‘etau ‘uluaki lea՛ (Tonga) ke malava ‘e he ki’i tamasi’iˊ pe ta’ahineˊ ‘o ngāue’aki ki he’ene fetu’utaki ‘i ‘api pea kanoni’aki ‘ene ngāue’aki ‘i loki ako՛ foki.

‘Oku ‘i ai ‘eku taumu’a mahu'inga ‘aupito ki ho’o ki’i tamasi’iˊ pe ta’ahineˊ, ke u fai hoku lelei tahaˊ ki hono tokoni’i kinautolu ke a’usia ‘enau taumu’a taki taha. ‘Oku ou kole atu ho’omou tokoniˊ ke tau ngāue fakataha mo kimoutolu ki hono teke e ngaahi taumu’a ko iaˊ‘aki ha’atau tokoni’i ‘enau ngāue՛mei ‘api pea pehe foki ki he’enau laukonga՛. Ko e moto ‘emau kalasiˊ ko e "Ngaue fakataha te tau ikuna, fetōkehekehe’aki‘e ‘ikai te tau ikuna”

Kia Ora and greetings to you all. My name is Tepola Fangaloka Vunga. I am your child’s teacher, and very pleased to have your child in my class this year. Looking forward to a very successful year, and I know you are too. 

In SM1 we are learning two languages (bilingual languages) Tongan and English. It is vital for you to use the mother tongue (Tongan) at home to revitalize our treasure from God. This is also important to support their work in the classroom.

 

I have high expectations for your child, and will do all I can to help him/her achieve his/her goals. Please help me to maintain those expectations by mentoring your son/daughter periodically to make sure that his/her work is being completed in class and at home. Our class motto is "United We Stand, Divided We Fall”.